Ajakirjandus ja kirjandus

Agnes Kultase stipendiumifond

Agnes Kultase stipendiumifond toetab kuni 35 aasta vanuseid väljapaistvate akadeemiliste võimetega Eesti Vabariigi kodanikke, kellel peaksid olema eeldused ja soov saada politoloogideks, õigusloojateks, poliitikategelasteks, riigiteenistujateks ja uurivateks ajakirjanikeks, ning kes panustaksid Eesti ühiskonna arengusse ja demokraatliku riigi tugevdamisse.

Agnes Kultase stipendiumifond ootab 8 000 euro suuruse õpperaha jagamiseks Eesti Vabariigi kodanikest üliõpilaste taotlusi kolmes valdkonnas:

 • magistri- ja doktoriõpingud riigiõiguse, politoloogia, rahvusvaheliste suhete ja muudel riikluse arengut ja demokraatiat toetavatel aladel tunnustatud Põhja-Ameerika, Euroopa Liidu liikmesriikide, Suurbritannia, Norra, Islandi ja Šveitsi ülikoolides;
 • magistri- ja doktoriõpingud tehisintellekti õiguse alal tunnustatud Põhja-Ameerika, Euroopa Liidu liikmesriikide, Suurbritannia, Norra, Islandi ja Šveitsi ülikoolides;
 • ajakirjanike ja ajakirjandusüliõpilaste õpingud ja enesetäiendamine uuriva ajakirjanduse vallas.
Stipendiaate võib vastavalt esitatud taotluste hulgale ja kandidaatide tasemele olla rohkem kui üks. Ühe stipendiumi maksimumsuurus on 6000 (kuus tuhat) eurot. Halduskogu otsustab individuaalse stipendiumi suuruse ja kandidaatide arvu vastavalt taotlustele, mis jaguneb stipendiaadi või stipendiaatide vahel vastavalt halduskogu otsusele. Stipendiumi ei määrata kandidaatidele, kes teostavad õpinguid distantsõppe (e-õpe) vormis.

Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.


Esitatud taotlused vaatab läbi fondi halduskogu koosseisus: 
 • Õiguskantsleri Kantselei direktor Olari Koppel (halduskogu esimees);
 • välispoliitika analüütik Kadri Liik; 
 • ajakirjanik Külli-Riin Tigasson; 
 • Tallinna Ringkonnakohtu halduskolleegiumi esimees Oliver Kask.
Sobivate kandidaatide puudumisel on halduskogul õigus jätta stipendiumid määramata. 

Stipendiumi taotlemiseks vajalikud dokumendid ja tingimused:

 • taotluse põhjendus, kuni kahe lehekülje pikkune kirjeldus enesetäiendamise eesmärgi kohta;
 • erialane CV;
 • eelarve;
 • õpingute puhul tõend, mis tõendab teie õppimist vastavas õppeasutuses;
 • praktika puhul mõne meediainstitutsiooni juures esitada vastu võtva meediainstitutsiooni kinnituskiri praktikakoha olemasolu kohta ning kavandatava praktika kirjeldus;
 • kursuste puhul neid korraldava asutuse või organisatsiooni kinnituskiri;
 • kui Teil on ilmunud artikleid vm, lisage vastav nimekiri eraldi lehel;
 • kuni kaks soovituskirja.

Juhiseid oma taotluse aluseks oleva põhjenduse koostamiseks:

 •  kirjeldage õpingute eesmärki;
 • miks on vaja seda eriala õppida just välismaal ja Teie poolt valitud ülikoolis;
 • milline on Teie eesmärk hariduse omandamisel, kas ja millise kraadini püüate jõuda, kus kavatsete edaspidi tööle asuda (avalikus sektoris, ülikoolis või ajakirjanduses);
 • lisage mõni sõna ka endast ja oma huvidest väljaspool õppekava.

Lisainfo.

Andres Küngi fond

Andres Küngi fond toetab iseseisvaid vabakutselisi ajakirjanikke.
Jagamisele tuleb 700 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.

Lisainfo.

Härmatali fond

Härmatali fond toetab lastekirjanikke ja illustraatoreid, kelle looming kannab edasi eesti rahva traditsioone ja tutvustab lastele eesti kultuuripärandit. 
Jagamisele tuleb 2100 eurot. 
Taotlusi saab esitada  E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Ivar Ivaski Mälestusfond

Ivar Ivaski mälestusfond toetab ühe stipendiumiga kas parima luule-, essee- või kriitikaraamatu autorit.
Jagamisele tuleb 1 500 eurot.
Lisainfo.

Jüri ja Kai Arraku fond

Jüri ja Kai Arraku fond toetab anemas loomeeas kunstnikke ja kirjanikke innustamaks nende jätkuvat loomingulist tegevust.
Sel aastal eraldatakse stipendiumideks 600 eurot, üks 300 euro suurune stipendium kirjanikule ja teine 300 euro suurune stipendium kunstnikule.
Taotlusi saab esitada  E-ANKEEDI kaudu.
Taotlused esitatakse läbivaatamiseks fondi asutajale Kai Arrakule.
Lisainfo.

Päevaleht "Kaleva" fond

Päevaleht „Kaleva“ fond toetab humanistlikke taotlusi, eriti ajakirjanduses.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Rain Lõhmuse fond

Rain Lõhmuse fond toetab noori andeid.
Kirjanduse alal tegutsevatele noortele tuleb jagamisele 6400 eurot.  Taotleja vanusepiiriks on 33 eluaastat k.a.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Sini-valge fond

Sini-valge fond toetab kirjandust ja ajakirjandust.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Soome-ugri kirjanduste fond

Soome-ugri kirjanduste fond toetab soome-ugri rahvaste kirjanike loomingut.
Jagamisele tuleb 2000 eurot.

Konkursi stipendiaatide leidmiseks korraldab fondi halduskogule.
Halduskogu 3-liikmeline: Mihkel Kaevats, Nadezda Pchelovodova, Jaan Õispuu. Lisainfo.

Ülo Ignatsi fond

Ülo Ignatsi fondist eraldatakse stipendiume ajakirjanikele loominguliseks tegevuseks ja vaba ajakirjanduse edendamiseks. Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Filmikunst

Rain Lõhmuse fond

Rain Lõhmuse fond toetab noori andeid.  Taotleja vanusepiiriks on 33 eluaastat k.a.
Filmikunsti alal tegutsevatele noortele tuleb jagamisele 6400 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Rein Marani fond

Rein Marani fond toetab Eesti põlisloodust jäädvustavat filmiloojat.
Käesoleval aastal eraldatakse Rein Marani fondist 400 eurot.
Taotlusi saab esitada e-ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Haridus ja teadus

Haridus

Enn Sarapi fond

Enn Sarapi fond toetab kutseharidust.
Jagamisele tuleb 850 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Kellukese fond

Kellukese fond toetab erivajadustega noorte arengut ja enesetäiendamist kaunite kunstide ja spordi alal.
Jagamisele tuleb kaks 1000 euro suurust stipendiumi. Kokku 2000 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Lastekaitse Liidu fond

Lastekaitse Liidu fond toetab põhi- ja keskharidust omandavaid andekaid õpilasi, kellel on märkimisväärseid saavutusi õppetöös (aineolümpiaadid) või muul harrastataval alal (spordivõistlused, konkursid vms). Stipendium on ette nähtud osalemiseks aineolümpiaadidel, konkurssidel või spordivõistlustel; huvi-, spordi- või keeltekooli (ringi) õppemaksu tasumiseks. Stipendiumi ei või kasutada üldharidusliku erakooli õppemaksu tasumiseks ega ka õpinguteks väljaspool Eestit. Taotlusi võivad esitada põhikooli- ja gümnaasiumiastme õpilased. 

Jagamisele tuleb 6 000 eurot. 

Maksimaalne toetussumma ühe taotleja kohta on 300 eurot.

Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu. 

Lastekaitse Liidu fondi stipendiumidele taotlemiseks vajalikud dokumendid.

 • koolitõend või huvihariduse asutuse poolt esitatud tõend,
 • taotluse põhjendus (motivatsioonikiri),
 • eelarve,
 • soovitused.

Taotlused esitatakse läbivaatamiseks MTÜ Lastekaitse Liidu vanematekogule.

MTÜ Lastekaitse Liit tänab ACE Logistics Estonia AS meeskonda ja kliente, kes toetab 2023. aastal stipendiumisummat 5 000 euroga.

Lisainfo.

Rääma kooli fond

Rääma Kooli fond toetab Pärnu Rääma Põhikooli õpilaste haridusteed, et võimaldada neil arendada oma loomingulisi andeid.
Jagamisele tuleb 2000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Tallinna Reaalkooli fond

Igal aastal Tallinna Reaalkooli sünnipäeval, antakse välja stipendiumid Reaali Vaimu edendamiseks.
Jagamisele tuleb 60 eurot. Lisainfo.

Tiina Liiviku fond

Tiina Liiviku fond toetab eesti gümnaasiumides hea õppeedukusega õppivaid eesti soost õpilasi, kelle kodune majanduslik kindlustatus on nõrk.
Esmajoones toetatakse õpilasi, kes õpivad gümnaasiumides väljaspool õpilase kodupaika.
Jagamisele tuleb 700 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Tiina Tammani fond

Stipendiumifondi eesmärk on toetada omapärast ja iseseisvat mõtlemist õppivate või loovtööga tegelevate noorte seas. Kandideerida võivad nii õpilased, tudengid kui ka noored, kes tegelevad loomingulise tööga (kirjanikud, kunstnikud, fotograafid, ajakirjanikud jne). Kandidaadi vanuse ülempiir on 30 aastat. 
Omapärase ja iseseisva mõtlemise demonstreerimiseks on vaja kirjutada teemal  „Tegutsen“.
Stipendiumi suurus on 1000 eurot, mida võib jagada mitme stipendiaadi vahel või sobiva kandidaadi puudumisel jätta välja andmata.

Konkursi viib läbi fondi rajaja Tiina Tamman.
Täpsem informatsioon internetis Tiina Tammani kodulehel http://www.tiinatammanikonkurss.com Lisainfo.

Vello Sillami Tallinna Reaalkooli fond

Vello Sillami Tallinna Reaalkooli fond toetab vähekindlustatud ja hea õppeedukusega Tallinna Reaalkooli õpilasi haridustee jätkamisel.
Jagamisele tuleb 70 eurot.
Lisainfo.

Vendade Taburite Tallinna Reaalkooli fond

Vendade Taburite Tallinna Reaalkooli fond toetab vähekindlustatud hea õppeedukusega Tallinna Reaalkooli õpilasi haridustee jätkamisel ja Tallinna Reaalkooli tegevust.
Jagamisele tuleb 500 eurot. Lisainfo.

Humanitaarteadused

Helmut Einpalu fond

Helmut Einpauli fond toetab eesti keele arendamist ja kasutamist.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Taotluse saab esitada  E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Inna ja Olev Mathieseni fond

Inna ja Olev Mathieseni fondi stipendium eraldatakse kord kahe aasta jooksul ühele või mitmele ajaloolasele kas konkreetse teema uurimiseks või selle raames mingi spetsiifilise probleemi lahendamiseks.
Õigus stipendiume taotleda on kõigil ajaloolastel hoolimata nende teaduslikust kvalifikatsioonist. Seevastu kehtib stipendiumi saamise eeldusena tingimus, et toetust leidev töö peab vastama teaduslikele nõuetele, s.t. et töö tulemus on eeldatavalt sellise kvaliteediga, mis võimaldab tema avaldamist refereeritavas spetsiaalajakirjas või monograafiana näiteks teadusliku kraadi saavutamise eesmärgil.
Jagamisele tuleb 4 000 eurot.
Taotlusi saab esitada  E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Irene Tiiveli fond

Irene Tiiveli fond toetab inglise keele ja kultuuri õpetamist Eestis ning erinevate keelte idiomaatika uurimist.
Jagamisele tuleb 2000 eurot. 
Taotluse saab esitada  E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Oskar ja Ellen Looritsa mälestusfond

Oskar ja Ellen Looritsa mälestusfond toetab eesti ja soome-ugri rahvaste rahvaluulealast uurimis- ja kogumistegevust Eestis. Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu. 
Lisainfo.

Wiedemanni fond

Wiedemanni fond toetab eesti keele õpet ja rahvuslikku kasvatust. 
Käesoleval aastal toetatakse stipendiumidega õpinguid ja uurimistöid teemal "Eesti kirjakeel sotsiaalmeedias".
Jagamisele tuleb 3000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.

Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu on 5-liikmeline: Jüri Viikberg, Ivika Hein, Krista Kerge, Kristiina Ross, Jüri Valge. Lisainfo.

Kõrgharidus

Aino Klesmenti fond

Fondi eesmärgiks on toetada päästeteenistujate koolitust, täiendõpet ja tegevust.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Aleksander Raadi fond

Aleksander Raadi fond toetab Orissaare Gümnaasiumi lõpetanud noori haridustee jätkamisel.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.

Lisainfo.

Arno Tali fond

Arno Tali fondi eesmärk on toetada eelkõige maapiirkondadest pärit edukaid üliõpilasi, kellele perekonna majanduslik olukord võib saada takistuseks kõrghariduse omandamisel.
Jagamisele tuleb 460  eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.

Lisainfo.

Ene Graubergi fond

Ene Graubergi fond toetab noorte kunsti- ja filosoofiaõpinguid välismaal.
Stipendiume jagatakse paaritutel aastatel.
2023. aastal tuleb jagamisele neli 1 500 suurust stipendiumi. Kokku 6 000 eurot.
Taotlusi saab esitada läbi E-Ankeedi.
Lisainfo.

Ernst ja Erica Kesa fond

Ernst ja Erica Kesa fond toetab Ernst Kesa (1910−1994) testamendijärgse soovi kohaselt Eesti ülikoole õppevahendite soetamisel.
Jagamisele tuleb 4200 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Ervin-Jüri ja Eili Nõmmera fond

Ervin-Jüri ja Eili Nõmmera fond toetab vähekindlustatud maanoori kõrghariduse omandamisel.
Jagamisele tuleb 350 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Harry Kingissepa fond

Harry Kingissepa fond toetab Kuressaare Hariduse Kooli edukalt lõpetanuid, kelle majanduslik kindlustatus on nõrk hariduse jätkamiseks.
Jagamisele tuleb 200 eurot. 
Taotluse saab esitada  E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Hell Raa mälestusfond

Hell Raa mälestusfond toetab  Tallinna Ülikooli käsitöö ja kodunduse eriala üliõpilasi.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Kandidaadi esitab Tallinna Ülikool.
Lisainfo.

Hiiumaa noorte stipendiumifond

Hiiumaa noorte stipendiumifond toetab Hiiumaa noori kõrghariduse omandamisel.
Konkursi stipendiaatide leidmiseks korraldab fondi halduskogu.
Halduskogus on 7 liiget: Liis Lukas, Antti Leigri, Anneli Sadam, Andrus Ilumets, Teele Kanarbik, Ivi Remmelg ja Maris Nõmmik-Kärtner.
Hiiumaa noorte stipendiumifondi statuut.

Lisainfo.

Tiina Tammani fond

Stipendiumifondi eesmärk on toetada omapärast ja iseseisvat mõtlemist õppivate või loovtööga tegelevate noorte seas. Kandideerida võivad nii õpilased, tudengid kui ka noored, kes tegelevad loomingulise tööga (kirjanikud, kunstnikud, fotograafid, ajakirjanikud jne). Kandidaadi vanuse ülempiir on 30 aastat. 
Omapärase ja iseseisva mõtlemise demonstreerimiseks on vaja kirjutada teemal  „Tegutsen“.
Stipendiumi suurus on 1000 eurot, mida võib jagada mitme stipendiaadi vahel või sobiva kandidaadi puudumisel jätta välja andmata.

Konkursi viib läbi fondi rajaja Tiina Tamman.
Täpsem informatsioon internetis Tiina Tammani kodulehel http://www.tiinatammanikonkurss.com
Lisainfo.

Reaalteadused

Ann Mihkelsoni fond

Ann Mihkelsoni fondist eraldatakse stipendiume  naisteadlastele või naisdoktorantidele uurimistööks või magistri- ning doktoriõppe üliõpilaste juhendamiseks reaalteaduste alal, eelistatud on keemia eriala.
Jagamisele tuleb 3000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Arnold Humala fond

Arnold Humala fond  toetab noorte matemaatikute teadustegevust.
Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Konkursi stipendiaatide leidmiseks korraldab Eesti Matemaatika Selts.
Lisainfo.

Heino Eelsalu fond

Heino Eelsalu fond toetab teadustegevust paleoastronoomia ja täppisteaduste ajaloo alal.
Jagamisele tuleb 500 eurot. 
Taotluse saab esitada  E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Monika Oidi fond

Monika Oidi fondi eesmärgiks on toetada infotehnoloogia üliõpilaste magistri- ja doktoriõpinguid. Antakse välja kaks stipendiumi, magistrandistipendium suurusega 1 000 eurot ja doktorandistipendium suurusega 2 000 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Rannaleetide fond "Sinilind"

Rannaleetide fondist „Sinilind“ antakse sel aastal stipendiumid enesetäiendamiseks välismaal operatiivse ilmaennustuse ja klimatoloogia alal. 
Jagamisele tuleb 1600 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Salme ja Aleksander Mathieseni fond

Paarituarvulistel aastatel toetatakse inseneri- ja täppisteaduste (füüsika, keemia, matemaatika) erialade magistri- ja doktoriõppe üliõpilasi.
Paarisarvulistel aastatel toetatakse arstiteaduse eriala magistri- ja doktoriõppe üliõpilasi. 
Sel aastal toetatakse inseneri- ja täppisteaduste (füüsika, keemia, matemaatika) eriala magistri- ja doktoriõppe üliõpilasi.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Tamkivi Reaalteaduste fond

Tamkivi reaalteaduste fond toetab Eesti noorte reaal- ja loodusteadlaste õpinguid ja teadustööd. Stipendiumiavaldust esitama on oodatud Eesti kodanikest magistri- ja doktoritaseme üliõpilased, kelle uurimisvaldkonnaks on reaal- või loodusteadused laiemas mõttes. Võrdsete kandidaatide puhul eelistatakse füüsika (eriti energeetika), matemaatika, meditsiini (eriti vähiuuringud), inseneri- ja arvutiteaduste valdkondi ning kandidaate, kelle tegevusel on oluline rahvusvaheline mõõde.
Käesoleval aastal annab Tamkivi reaalteaduste fond välja kolm 1500 euro suurust stipendiumit. Kokku tuleb jagamisele 4500 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Sotsiaalteadused

Agnes Kultase stipendiumifond

Agnes Kultase stipendiumifond toetab kuni 35 aasta vanuseid väljapaistvate akadeemiliste võimetega Eesti Vabariigi kodanikke, kellel peaksid olema eeldused ja soov saada politoloogideks, õigusloojateks, poliitikategelasteks, riigiteenistujateks ja uurivateks ajakirjanikeks, ning kes panustaksid Eesti ühiskonna arengusse ja demokraatliku riigi tugevdamisse.

Agnes Kultase stipendiumifond ootab 8 000 euro suuruse õpperaha jagamiseks Eesti Vabariigi kodanikest üliõpilaste taotlusi kolmes valdkonnas:

 • magistri- ja doktoriõpingud riigiõiguse, politoloogia, rahvusvaheliste suhete ja muudel riikluse arengut ja demokraatiat toetavatel aladel tunnustatud Põhja-Ameerika, Euroopa Liidu liikmesriikide, Suurbritannia, Norra, Islandi ja Šveitsi ülikoolides;
 • magistri- ja doktoriõpingud tehisintellekti õiguse alal tunnustatud Põhja-Ameerika, Euroopa Liidu liikmesriikide, Suurbritannia, Norra, Islandi ja Šveitsi ülikoolides;
 • ajakirjanike ja ajakirjandusüliõpilaste õpingud ja enesetäiendamine uuriva ajakirjanduse vallas.
Stipendiaate võib vastavalt esitatud taotluste hulgale ja kandidaatide tasemele olla rohkem kui üks. Ühe stipendiumi maksimumsuurus on 6000 (kuus tuhat) eurot. Halduskogu otsustab individuaalse stipendiumi suuruse ja kandidaatide arvu vastavalt taotlustele, mis jaguneb stipendiaadi või stipendiaatide vahel vastavalt halduskogu otsusele. Stipendiumi ei määrata kandidaatidele, kes teostavad õpinguid distantsõppe (e-õpe) vormis.

Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.


Esitatud taotlused vaatab läbi fondi halduskogu koosseisus:
 • Õiguskantsleri Kantselei direktor Olari Koppel (halduskogu esimees);
 • välispoliitika analüütik Kadri Liik;
 • ajakirjanik Külli-Riin Tigasson;
 • Tallinna Ringkonnakohtu halduskolleegiumi esimees Oliver Kask.
Sobivate kandidaatide puudumisel on halduskogul õigus jätta stipendiumid määramata.

Stipendiumi taotlemiseks vajalikud dokumendid ja tingimused:

 • taotluse põhjendus, kuni kahe lehekülje pikkune kirjeldus enesetäiendamise eesmärgi kohta;
 • erialane CV;
 • eelarve;
 • õpingute puhul tõend, mis tõendab teie õppimist vastavas õppeasutuses;
 • praktika puhul mõne meediainstitutsiooni juures esitada vastu võtva meediainstitutsiooni kinnituskiri praktikakoha olemasolu kohta ning kavandatava praktika kirjeldus;
 • kursuste puhul neid korraldava asutuse või organisatsiooni kinnituskiri;
 • kui Teil on ilmunud artikleid vm, lisage vastav nimekiri eraldi lehel;
 • kuni kaks soovituskirja.

Juhiseid oma taotluse aluseks oleva põhjenduse koostamiseks:

 •  kirjeldage õpingute eesmärki;
 • miks on vaja seda eriala õppida just välismaal ja Teie poolt valitud ülikoolis;
 • milline on Teie eesmärk hariduse omandamisel, kas ja millise kraadini püüate jõuda, kus kavatsete edaspidi tööle asuda (avalikus sektoris, ülikoolis või ajakirjanduses);
 • lisage mõni sõna ka endast ja oma huvidest väljaspool õppekava.

Lisainfo.

Henn Jõksi fond

2023. aastal jaguneb Henn Jõksi fondi stipendiumideks eraldatud 13 000 eurot järgmiselt:
 1. Neli 2500 euro suurust stipendiumi antakse Tartu Ülikooli õigusteaduse bakalaureuse- või magistriõppe üliõpilastele, kes on läbinud vähemalt bakalaureuseõppe kahe esimese aasta õppekava ning jätkavad õigusteaduse õpinguid;
 2. 2000 euroga toetab Henn Jõksi fond Tartu Ülikooli õigusteaduskonna võistkonna osalemist Euroopa Liidu õiguse harjutuskohtu võistlusel https://www.europeanlawmootcourt.eu/.  Stipendium kantakse Tartu Ülikooli õigusteaduskonnale, kes otsustab stipendiumi kasutamise; 
 3. Lisaks toetab Henn Jõksi fond 1000 euro suuruse stipendiumiga Eesti Harjutuskohtu võistluse läbiviimist. Nimetatud 1000 eurot kantakse Eesti Harjutuskohtu Seltsile, kes otsustab stipendiumi kasutamise.

Punktis 1 nimetatud stipendiumi taotlus tuleb esitada sihtasutuse E-Ankeedi keskkonnas ja see peab sisaldama järgmisi lisadokumente:
 • dokument, tõendamaks õigusteaduse eriala õpinguid Tartu Ülikoolis;
 • senise õppetöö tulemusi kajastav dokument;
 • motivatsioonikiri (maksimaalne pikkus 2 lk), milles taotleja kirjeldab lühidalt oma senist professionaalset ja akadeemilist tegevust ja tulevikueesmärke (näiteks oma eesmärke Eesti õiguse uurimisse panustamisel); selgitab, millised õigusvaldkonnad talle enim huvi pakuvad ning toob välja, milleks plaanib stipendiumit kasutada.

Taotlused koos lisadega esitatakse läbivaatamiseks Henn Jõksi fondi halduskogule. Henn Jõksi fondi halduskogu on 3-liikmeline: Carri Ginter- Tartu Ülikooli õigusteaduskond, Euroopa õiguse kaasprofessor; Villu Kõve- Riigikohtu esimees; Karolyn Krillo, Tallinna Ringkonnakohtu nõunik.
Taotluste esitamise tähtaeg on 20. september 2023 kell 24.00
Lisainfo.

Teadus

Camilla ja Leo Kuus`e fond

Camilla ja Leo Kuus’e fond toetab kultuuriteaduste erialade üliõpilaste ja teadlaste uurimistööd eesti kultuuri ja rahvakultuuri valdkonnas.
Camilla ja Leo Kuus'e fondist välja antav stipendium on Ilmari Mannineni nimeline.  Etnograaf ja Tartu Ülikooli professor dr Ilmari Manninen oli Eesti Rahva Muuseumi esimene koosseisuline direktor aastatel 1922–1928. 
Jagamisele tuleb 500 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Rain Lõhmuse fond

Rain Lõhmuse fond toetab noori andeid.  Taotleja vanusepiiriks on 33 eluaastat k.a.
Noortele teadlastele tuleb jagamisele 6400 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Zonta fond

Zonta fond toetab naisüliõpilaste doktoriõpet Eesti kõrgkoolides.
Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Tehnika- ja Majandusteadused

Abel-Mirka fond

Abel-Mirka fond  toetab Eesti majandusteaduste üliõpilaste koolitust Ameerika Ühendriikides.
Jagamisele tuleb 1200 eurot. Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.

Lisainfo.

Aimée ja Vladimir Beekmani fond

Asutatud 2010. aastal Aimée Beekmani poolt eesmärgiga toetada stipendiumidega kirjanikke ja Tallinna Tehnikaülikooli tehnikaalade inseneriõppe magistrante. Käesoleval aastal toetatakse Tallinna Tehnikaülikooli tehnikaalade inseneriõppe magistrante.
Jagamisele tuleb 1500 eurot. Taotlusi saab esitada e-Ankeedi kaudu. 
Lisainfo.

Ants Seileri fond

Ants Seileri fond toetab autoeriala üliõpilasi ja noori insenere, kellel on silmapaistvaid saavutusi autospordi alal, võidusõidutehnika konstrueerimisel ja täiustamisel ning populariseerimisel.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu. Lisainfo.

Antti Piippo fond

Antti Piippo fond toetab Eesti tehnika- ja majandusteaduste üliõpilaste ja uurijate koolitust.
Jagamisele tuleb 2000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu. 
Taotlused vaatab läbi Sihtasutuse nõukogu.
Lisainfo.

BLRT fond

BLRT fondi stipendiumi saavad taotleda masinaehitust, laevaremonti, laevaehitust, valutööstust, keevitust, avameretööstust, tootmise juhtimist ja korraldamist, majandust või infotehnoloogiat õppivad tudengid.
Käesoleval aastal annab BLRT fond välja kolm 2000 euro suurust stipendiumit kõrghariduse omandajatele. 
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Luminori fond

Luminori fond toetab noorte majandus- või tehnoloogiaõpinguid. Kohaliku ettevõtluse eest seisjana soovib Luminor Bank tuua siinsesse majandusse värskeid ideid ja uudseid lahendusi, toetades stipendiumitega kõrgkooliõpinguid väljaspool Eestit, eelkõige toetatakse jätkusuutliku mõtteviisi laiema edendamisega seotud uuringuid või projekte, sotsiaalse ettevõtluse ning raha- ja digitarkuse edendamisega seotud õpinguid.
Jagamisele tuleb 2000 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Nokia fond

Nokia fond toetab Eesti tehnika- ja majandusteaduste üliõpilaste ja uurijate koolitust.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Õpetajate täiendõpe

Elfriede Lenderi fond

Elfriede Lenderi fond toetab humanitaarainete õpetajate enesetäiendamist ja nende poolt algatatud projekte .  
Jagamisele tuleb 1500 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Lilly ja Hugo Pärnamäe fond

Lilly ja Hugo Pärnamäe Fondi eesmärgiks on toetada õpetajate täiendõpet ja tegevust, mis neil aitaks õppetööd huvitavamaks ja sisukamaks muuta. Stipendiumid on suunatud ühele või ka mitmele õpetajale enesetäiendamiseks.
Jagamisele tuleb 1 500 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Kunst

Eesti Kunstiakadeemia fond

Eesti Kunstiakadeemia fondi stipendiumid on mõeldud õppejõudude ja üliõpilaste enesetäiendamisele või Eesti Kunstiakadeemiaga seotud arendusprojektidele.  
Jagamisele tuleb 500 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu on 3-liikmeline: Kirke Kangro, Kaido Ole, Ingrid Ruudi. Lisainfo.

Jüri ja Kai Arraku fond

Jüri ja Kai Arraku fond toetab anemas loomeeas kunstnikke ja kirjanikke innustamaks nende jätkuvat loomingulist tegevust.
Sel aastal eraldatakse stipendiumideks 600 eurot, üks 300 euro suurune stipendium kunstnikule ja teine 300 euro suurune stipendium kirjanikule.
Taotlusi saab esitada  E-ANKEEDI kaudu.
Taotlused esitatakse läbivaatamiseks fondi asutajale Kai Arrakule.
Lisainfo.

Leo Rohlini fond

Leo Rohlini  fondi stipendium on ellu kutsutud stipendiaadi õpingute, loomingulise tegevuse ja enesearendamise toetamiseks keraamika erialal.  Stipendiumi määramisel hinnatakse eelkõige noore tarbekunstniku loomingulisust, kunstnikupositsiooni ning pühendumist erialaste materjalide ja tehnoloogiate katsetamisele ja kasutamisele unikaalteoste loomisel. Leo Rohlini stipendiumi statuut.
Taotlusi saab esitada E-ankeedi kaudu.
Taotlused esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule, mille koosseis on 6-liikmeline: Urmas Puhkan, Juss Heinsalu, Kaja Altvee, Rita Randmaa, Maarika Saarelaht, Annika Teder.

Lisainfo.

Noore kunstiteadlase fond

Noore kunstiteadlase fond toetab uurimisstipendiumiga noori, kuni 35-aastaseid Eesti kunstiteadlasi.
Jagamisele tuleb  1200 eurot.  
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Rain Lõhmuse fond

Rain Lõhmuse fond toetab noori andeid.  Taotleja vanusepiiriks on 33 eluaastat k.a.
Noortele kunstnikele tuleb jagamisele 6400 eurot . 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Roman Tavasti fond

Roman Tavasti nimeline stipendium antakse välja silmapaistvale noorele ehtekunstnikule, kullassepale, disainerile või muidu heade ideedega inimesele, kes suudab ja tahab panustada Eesti kullassepatööstuse ning ehte- ja märgikunsti arendamisesse.
Käesoleval aastal eraldatakse Roman Tavasti fondist 1000 eurot. Lisainfo.

Susan ja August Mölderi fond

Asutatud 2007. aastal Susan ja August Mölderi mälestuseks. Susan ja August Mölderi fond toetab kunstnikke ja tõlkijaid.
2023. aastal toetab Susan ja August Mölderi fond kunstnikke.
Jagamisele tuleb 1 000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.   Lisainfo.

Meditsiin

Adda ja Leonhard Mardna fond

 Adda ja Leonhard Mardna fond toetab sisehaiguste arstide enesetäiendamist ja tegevust. Stipendiumid on mõeldud ka arstide täiendavaks töövõime taastamiseks.  Käesoleval aastal tuleb jagamisele 1 000 eurot. Konkursi stipendiaadi leidmiseks korraldab allfondi halduskogu.

Halduskogu on 4-liikmeline: Andres Lehtmets,  Mihkel Mardna,  Peeter Mardna,  Arvo Mesikepp.
Lisainfo.

Professor Uno Sibula fond

Professor Uno Sibula fond toetab kirurgide ja kirurgia residentide koolitust ning täiendõpet.
Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Robert Lepiksoni fond

Robert Lepiksoni fond toetab Tartu Ülikooli arstiteaduskonna magistri- ja doktoriõppe üliõpilaste koolitust ning enesetäiendamist.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. Lisainfo.

Muuseumid ja raamatukogud

Camilla ja Leo Kuus`e fond

Camilla ja Leo Kuus’e fond toetab Eesti Rahva Muuseumi tegevust ning kultuuriteaduste erialade üliõpilaste ja teadlaste uurimistööd eesti kultuuri ja rahvakultuuri valdkonnas.  Camilla ja Leo Kuus'e fondist välja antav stipendium on Ilmari Mannineni nimeline. Etnograaf ja Tartu Ülikooli professor dr Ilmari Manninen oli Eesti Rahva Muuseumi esimene koosseisuline direktor aastatel 1922–1928.
Jagamisele tuleb 500 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Ivi Tingre fond

Ivi Tingre fondi stipendiumid toetavad raamatukogunduse arengut ja raamatukoguhoidja enesetäiendamist.

Jagamisele tuleb 500  eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Marje Õunapuu mälestusfond

Marje Õunapuu mälestusfondi eesmärgiks on toetada neid, kes aitavad Eesti Rahva Muuseumil täita oma rolli eesti kultuuri mõtestajana.
Jagamisele tuleb 1 500 eurot. Lisainfo.

Muusika

Aavo Otsa fond

Käesoleval aastal eraldatakse stipendiumid õpinguteks trompetimuusika erialal.  Jagamisele tuleb 2 000 eurot.
 Konkursi stipendiaatide leidmiseks korraldab Aavo Otsa fondi halduskogu.
Aavo Otsa fondi halduskogu on 3-liikmeline: Jaan Ots, Neeme Ots ja Hugo Osula
Lisainfo.

Eino Tambergi fond

Eino Tambergi fond toetab maal elavate laste muusikaõpinguid.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Elfrida ja Erich Rämmeldi mälestusfond

Asutatud Erich Rämmeldi poolt eesmärgiga toetada Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ooperilaulu erialal õppivaid üliõpilasi.  Jagamisele tuleb 2 000 eurot.
Stipendiaatide väljaselgitamiseks korraldab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia konkursi .

Lisainfo.

Gustav Ernesaksa fond

Gustav Ernesaksa fond toetab koorimuusikaalast tegevust. Iga aasta 12. detsembril, Gustav Ernesaksa sünniaastapäeval, antakse välja Gustav Ernesaksa stipendiumid: koorimuusika edendamise stipendium ja õppestipendium. Õppestipendiumi kandidaat leitakse Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia dirigeerimisosakonna üliõpilaste seast.  Taotlused esitada hiljemalt 1. novembriks Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutusele. 

Järgmine koorimuusika peastipendium antakse üle XXVIII üldlaulupeol 2025. aastal.  

Täpsem info leita siit.

Lisainfo.

Hans Teetlausi fond

Hans Teetlausi fond toetab Eesti Vabariigi kodanikest noorte kuni 35-aastaste klassikalise (ooperi-) laulu eriala üliõpilaste või juba omandatud kõrgharidusega ooperilauljate lauluõpinguid välisriikides.
Jagamisele tuleb 2 791 eurot. 
Taotluse saab esitada  E-ANKEEDI kaudu.

Lisainfo.

Heino Kaljuste fond

Heino Kaljuste fond toetab koolimuusika arengut. Käesoleval aastal antakse stipendium EMTA muusikapedagoogika üliõpilasele.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. 
Konkursi stipendiaadi leidmiseks korraldab fondi halduskogu.
Lisainfo.

Helju Taugi fond

Helju Taugi fond toetab noori muusikuid.  
Konkursi stipendiaatide leidmiseks korraldavad fondi asutajad.
Lisainfo.

Hotell Viru fond

Hotell Viru fond toetab džässmuusika arengut Eestis.
Jagamisele tuleb 500 eurot. 
Taotluse saab esitada  E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Ilmar Oleski fond

Ilmar Oleski fond toetab noori ja võimakaid instrumentaliste klassikalise- ja džässmuusika alal.
Sel aastal eraldatakse stipendiumideks 2000 eurot,  üks 1000 euro suurune stipendium klassikalise muusika interpreedile ja teine 1000 euro suurune stipendium džässmuusikule. 
Taotlusi saab esitada  E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Kuno Lareni fond

Kuno Lareni fond toetab eesti muusika arengut. Kuno Lareni fondi stipendium antakse suurima heateo eest eesti muusikale möödunud aastal.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Lilian Semperi fond

Lilian Semperi fond toetab noori Eesti pianiste. 
Lilian Semperi fondi stipendiaatide väljaselgitamiseks korraldab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia konkursi .
Jagamisele tuleb  1 000  eurot. Lisainfo.

Mati Palmi fond

Mati Palmi fond toetab noori lauljaid enesetäiendamisel bel canto laulustiili alal Itaalias.
Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.

Lisainfo.

Matti Lehtineni fond

Matti Lehtineni fond toetab lauljate täiendusõpet Sibeliuse Akadeemias või mujal välismaal.
Jagamisele tuleb 6000 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Paul Kriguli perekonna fond

Paul Kriguli perekonna fond toetab Viljandi juurtega muusikute Viljandis teostatavaid muusikaprojekte.
Jagamisele tuleb 865 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu. Lisainfo.

Perekond Siimseni fond

Perekond Siimseni fond toetab Eesti muusikaelu.
Jagamisele tuleb 600  eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Rain Lõhmuse fond

Rain Lõhmuse fond toetab noori andeid.  Taotleja vanusepiiriks on 33 eluaastat k.a.
Noortele muusikutele tuleb jagamisele 6400 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Riina ja Jaanus Pikani fond

2023. aastal toetab Riina ja Jaanus Pikani fond noori ooperilauljaid. Antakse välja üks 2 000 euro suurune stipendium.
Konkursi stipendiaadi leidmiseks korraldab halduskogu, mille koosseisu nimetab Riina Pikani.

Lisainfo.

Salva Kindlustuse fond

Salva Kindlustuse fond toetab noorte muusikute osalemist konkurssidel.
Jagamisele tuleb 2000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Taotlused vaatab läbi Sihtasutuse nõukogu. Lisainfo.

Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilise Meeskoori fond

Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilise Meeskoori fond toetab Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilise Meeskoori tegevust.
Jagamisele tuleb 1600 eurot.

Lisainfo.

Terttu ja Juhani Pelanne fond

Terttu ja Juhani Pelanne fond toetab noori Eesti muusikuid.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Uno Järvela stipendiumifond

Uno Järvela stipendiumifond toetab poistekooride dirigente.
Jagamisele tuleb 2000 eurot.  
Stipendiumikonkursi korraldab Eesti Kooriühing. 
Lisainfo.

Uno Naissoo fond

Uno Naissoo fond toetab noori rütmimuusikuid ja heliloojaid.
Konkursi stipendiaatide leidmiseks korraldab halduskogu.
Halduskogu liikmed: Siim Aimla, Anne Erm, Ivi-Rausi-Haavasalu Lisainfo.

Rahvakultuur

Aleksander Heintalu ja Elo Liivi  fond

Aleksander Heintalu ja Elo Liivi fond toetab põlisusundiga seotud rahvakultuuri.
Aleksander Heintalu ja Elo Liivi fondist tuleb jagamisele 150 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Eesti Ühispanga fond

Eesti Ühispanga fond toetab festivalide, kontsertide ja etenduste korraldamist maakondades.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Ernö Kochi fond

Ernö Kochi fond toetab Eesti ja Ungari kultuurialast koostööd.
Jagamisele tuleb 300 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu. Lisainfo.

Finnairi fond

 Finnairi fond toetab eesti rahvuskultuuri.
 Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Hansapanga fond

Hansapanga fond toetab eesti rahvuskultuuri.
Jagamisele tuleb 1000  eurot. 
Taotlusi saab esitada e-ankeedi kaudu. 
Lisainfo.

Ilma Adamsoni fond

Ilma Adamsoni fondi eesmärgiks on edendada lavarahvatantsu.
Ilma Adamsoni fondi stipendiumidele ja toetustele võivad kandideerida nii kollektiivid kui üksikisikud. Ilma Adamsoni fondi stipendiumi või toetuse andmise aluseks võivad olla edukad esinemised, lavastused, autorilooming ja muud projektid, samuti lavarahvatantsualase täiendkoolitusega seonduv.
Käesoleval aastal tuleb jagamisele 300 eurot. 
Taotlusi saab esitada  E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Kristjan Toropi fond

Kristjan Toropi fondist eraldatakse 1000 euro suurune stipendium Baltica 2023 üritusel.

Lisainfo.

Neste Oy fond

Neste Oy fond toetab eesti rahvalaulu- ja rahvatantsutraditsioonide säilitamist.
Jagamisele tuleb 1000 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Pakterminali fond

Pakterminali fond toetab eesti rahvuskultuuri.
Jagamisele tuleb 500 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Pärimuskultuuri fond

Pärimuskultuuri fondi stipendium omistatakse sihipärase ja tulemusrikka, pedagoogilise, teaduslik-populariseeriva või korraldusliku tegevuse eest folklooripärandi järjepidevuse hoidmisel ja edasikandmisel kas elava paikkondliku traditsioonina või sekundaartraditsioonina selle erinevates vormides.
Konkursi stipendiaadi leidmiseks korraldab Eesti Folkloorinõukogu.

Lisainfo.

Sampo fond

Sampo fond toetab eesti rahvuskultuuri.
Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Tallinna Sadama fond

Tallinna Sadama fond toetab eesti rahvuskultuuri.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Ullo Toomi fond

Ullo Toomi fond toetab rahvatantsualast tegevust. Iga aasta 14. septembril, Ullo Toomi sünniaastapäeval, antakse välja Ullo Toomi tantsustipendium eesti rahvatantsul ja/või autoritantsul põhineva silmapaistva tegevuse eest.
Stipendiumi andmise aluseks võivad olla edukad esinemised, taidlustantsu käsitlev(ad) või harrastajatele mõeldud publikatsioon(id) või muud teostatud projektid. Ullo Toomi nimelise stipendiumi kandidaate võivad esitada organisatsioonid ja isikud igal aastal 1. aprillist kuni 1. maini aadressil: Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus, Pärnu mnt 10, 10148 Tallinn, E-post: laulupidu@laulupidu.ee.

Stipendium eraldatakse ettepanekute või halduskogu algatuse alusel. 
Halduskogu on 5-liikmeline: Ilma Adamson, Ene Jakobson, Erika Põlendik, Ingrid Pärnamäe, Karel Vähi Lisainfo.

Virumaa Kommertspanga fond

Virumaa Kommertspanga fond toetab Virumaa kultuuri.
Taotlusi saavad esitada nii üksikisikud loominguliseks tegevuseks kui ka organisatsioonid kultuuriürituste korraldamiseks.
Jagamisele tuleb 500 eurot
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Sport

Ernst Idla fond

Ernst Idla fond toetab Ernst Idla (1901−1980) võimlemissüsteemi taasarendamist ja edendamist Eestis.
Jagamisele tuleb 500 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.

Lisainfo.

Gunnar Toomemetsa fond

Gunnar Toomemetsa fondi taotleja võib olla nii isik kui organisatsioon, kes panustab Eesti tantsuspordi arengusse.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Taotluse saab esitada  E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Ilmar Kullami fond


Ilmar Kullami fond toetab noortega tegelevaid korvpallitreenereid – treenereid, kelle juhendamisel on sirgunud mitmed noorte või täiskasvanute koondise mängijad ja kes omab algatus- ning õppimisvõimet, on eeskujuks mängijatele ning teistele treeneritele nii treeningsaalis kui väljaspool seda.
Jagamisele tuleb 3000 eurot. 

Lisainfo.

Jõgeva Linna fond

Jõgeva linna fond toetab spordielu Jõgeva linnas ja vallas.
Jagamisele tuleb 500 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Jüri Jaansoni fond

Jüri Jaansoni fond toetab kuni 21-aastaseid arvestatava arengupotentsiaaliga noorsõudjaid treeningute ja võistlustega seotud kulude katmisel.
Stipendium või toetus eraldatakse ühele sportlasele või ühele paatkonnale.
Jagamisele tuleb 1000  eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Sõnumilehe fond

"Sõnumilehe" fond toetab üliõpilassporti.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Triatloni fond

Triatloni fond toetab väljapaistvate tulemustega triatleete ja triatloni arengut Eestis.
Konkursi stipendiaatide leidmiseks korraldab halduskogu. 
Halduskogu 3-liikmeline: Marko Albert, Margus Lepik, Tiina Pallas.

Lisainfo.

Teater

Adelaide’i Eesti Muinsuskaitse Seltsi fond

Rahvusooper Estonia tegevuse toetuseks. Käeoleval aastal tuleb jagamisele 500 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.
Lisainfo.

Alexander Kofkini fond

Alexander Kofkini fond toetab näitlejate ja lavastajate täiendusõpet välismaal.
Jagamisele tuleb 500 eurot.
Taotlusi saab esitada E-Ankeedi kaudu.  Lisainfo.

Ita Everi fond

Ita Ever fond toetab näitlejaid inimloomuse sügava ja ootamatu käsitlemise eest nende rolliloomingus.
Stipendiumid eraldatakse näitlejatele loominguliseks tegevuseks ja enesetäiendamiseks. Jagamisele tuleb 2600 eurot.
Lisainfo.

Kristi ja Siim Kallase fond

Kuni 15. oktoobrini võtame vastu taotlusi lavastusprojekti toetuseks, milles kavatsetakse kujutada ja mõtestada mõnd Eesti ajaloos aset leidnud sündmust või protsessi või mis avab meie ajaloos tähelepanuväärset rolli mänginud ja tänaseks meie hulgast lahkunud üksikisiku (te) vaimse pärandi või eluloo seigad. 

Taotlusi on võimalik esitada E-ANKEEDI  kaudu.
Lavastusprojekt peab sisaldama teose kirjandusliku alusmaterjali teksti või kavatsuse üksikasjalikku kirjeldust ja lavastuse planeeritavat eelarvet. Lavastusprojekt peab olema soovitavalt seotud konkreetse teatri või produtsendiga, kes tagab projekti teostumise kahe aasta jooksul alates stipendiumi määramisest. 

Toetuste ja stipendiumide saajad tehakse teatavaks novembris.  
Lavastusprojekti toetusteks  ja stipendiumideks on eraldatud 10 000 eurot.

Taotlused koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule.
Halduskogu on 5-liikmeline: Jaak Allik,  Rein Lang,  Siim Kallas,  Maret Maripuu,  Margus Mikomägi.

Lisaks annab Kristi ja Siim Kallase fond välja stipendiume, mis toetavad Eesti ajaloo mõtestamist teatris ja mis on mõeldud:
 • näitlejale, kes on kehastanud mõnda Eesti ajaloo tegelast veenvalt ja huvitavalt
 • lavastajale, kes on lavastanud mõne huvitava Eesti ajalugu käsitleva (ja mõtestava) teose
 • või algupärandi autorile, kes on loonud kunstiliselt kandva ja ajalooliselt veenva teose.
Vaatluse alla tulevad ajavahemikul 1. september 2021 – 31. august 2022 valminud tööd.
Jagamisele tuleb 3000 eurot.

Stipendiaadid nimetab Kristi ja Siim Kallase fondi halduskogu.
Halduskogu on 5-liikmeline: Jaak Allik,  Rein Lang,  Siim Kallas,  Maret Maripuu,  Margus Mikomägi. Lisainfo.

Leida Rammo Linnateatri fond

Leida Rammo Linnateatri fond toetab Tallinna Linnateatrit.
Stipendiumid on mõeldud Linnateatri  kollektiivile loominguliseks tegevuseks ja enesetäiendamiseks.
Lisainfo.

Rahvusooperi fond

Rahvusooperi fond toetab teatri- ja kontserditegevust ooperi-, balleti-, opereti- ja muusikaližanris.
Jagamisele tuleb 500 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Rain Lõhmuse fond

Rain Lõhmuse fond toetab noori andeid. Taotleja vanusepiiriks on 33 eluaastat k.a.
Teatri alal tegutsevatele noortele tuleb jagamisele 6400 eurot . 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Voldemar Panso fond

Voldemar Panso fondist eraldatakse stipendiume Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli üliõpilastele ja magistrantidele toetamaks nende õppereisi. Jagamisele tuleb 500 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Varia

Andres Ammase fond

Andres Ammase fondist eraldatakse stipendiume isikutele, kes pühendunult tegutsevad Läänemaa ja Haapsalu heaks, rohkem kui igapäevatöö seda eeldab. Tegevusvaldkonnad peaksid olema hariduse, kultuuri, spordi ja ühiskonnaeluga seotud.  
Jagamisele tuleb 4100 eurot.
Lisainfo.

Eesti biograafika fond

Eesti biograafika fondi 2020. aasta stipendiumide määramisel võetakse aluseks 2017-2019 ilmunud Eesti eluloolised teatmeteosed.
Stipendiumid antakse nende koostajatele loominguliseks tegevuseks.
Käesoleval aastal Eesti biograafika fondist eraldatakse 1000 eurot.
Lisainfo.

Hilda Koldof-Simmi mälestusfond

Hilda Koldof-Simmi mälestusfond toetab käesoleval aastal EELK Hanila Pauluse koguduse tegevust.
Jagamisele tuleb 300 eurot. 
Taotluse saab esitada  E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Keila linna fond

Keila linna fond toetab Keila kultuur- ja hariduselu.
Jagamisele tuleb 800 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Kogukonna fond

Kogukonna fondist eraldatakse kord aastas toetusi ja stipendiume toetamaks tegevusi, mis aitavad saavutada üht või mitut järgmistest eesmärkidest:
•  kogukonnasisese suhtlemise ja ühiste ettevõtmiste tugevdamine,
•  uute inimeste kaasahaaramine kogukonna tegevustesse,
•  kogukonnas vajalike ja ühiselt korraldatavate teenuste või muude ettevõtmiste käivitamine,
•  koostöö ülesehitamine kohaliku omavalitsuse ja ümbruskonna kogukondadega.
Käesoleval aastal tuleb jagamisele 500 eurot. 
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.
Lisainfo.

Lepa Anna sukasäär

Lepa Anna sukasäär toetab Kassari saare omakultuuri ja arengut.

Kandideerida võivad nii üksikisikud kui ka organisatsioonid. Stipendiumid ja toetused on mõeldud Kassari saare noorte ja täiskasvanute õppe ja täiendõppe toetamiseks, Kassari saare kohaliku elu edendamiseks ning Kassari saarega seotud ajalooliste materjalide kogumiseks ja trükiks ettevalmistamiseks.
Jagamisele tuleb 700 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.

Lisainfo.

Round Table Eesti fond

Round Table Eesti fond toetab Round Table Eesti klubide poolt ellu kutsutud heategevusprojekte.
Jagamisele tuleb 3300 eurot. Lisainfo.

Tallinna M/S "Estonia" fond

Tallinna m/s „Estonia“ fond toetab reisiparvlaeva „Estonia“ laevaõnnetuses vanemad kaotanud laste hariduspüüdlusi. 

Alates 2023. aastast on fondi eesmärgiks toetada tegevusi, mille eesmärk on parvlaev Estonia huku mälestuse jäädvustamine.

Konkursi stipendiaadi leidmiseks korraldab halduskogu.


Jagamisele tuleb 14 000 eurot. Lisainfo.

Tiina Tammani fond

Stipendiumifondi eesmärk on toetada omapärast ja iseseisvat mõtlemist õppivate või loovtööga tegelevate noorte seas. Kandideerida võivad nii õpilased, tudengid kui ka noored, kes tegelevad loomingulise tööga (kirjanikud, kunstnikud, fotograafid, ajakirjanikud jne). Kandidaadi vanuse ülempiir on 30 aastat. Omapärase ja iseseisva mõtlemise demonstreerimiseks on vaja kirjutada teemal  „Tegutsen“.
Stipendiumi suurus on 1000 eurot, mida võib jagada mitme stipendiaadi vahel või sobiva kandidaadi puudumisel jätta välja andmata.

Konkursi viib läbi fondi rajaja Tiina Tamman kodulehel  http://www.tiinatammanikonkurss.com
Lisainfo.

Vaike Lappi fond

Vaike Lappi fond toetab Palamuse valla kultuuri-, haridus- ja spordielu.
Jagamisele tuleb 1000 eurot.
Lisainfo.