Taotluste vastuvõtt käesoleval sügisel algas tavapäraselt 1. septembril ja lõpeb 16. oktoobril.

2018. aastaks jagatakse stipendiume ja toetusi Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond 139-st nimelisest allfondist. 
Allfondide nimekiri 28. jagamisel.
  • Üldjuhul ei toetata kirjastamist, CD-de ja DVD-de väljaandmist, tehnika ja seadmete ostmist, ehitus- ja remonttöid ning mälestusmärkide püstitamist. 
  • Igalt taotlejalt võetakse vastu ainult 1 taotlus.
  • Stipendiumi taotluse saab esitada ainult ühele  sobivale allfondile.
  • Eelmisel aastal stipendiumi saanud üksikisik ei saa esitada taotlust järgmiseks aastaks.
  • Hilinenud ja ilma ankeedita esitatud taotlused jäävad sisulise läbivaatamiseta, s.t. neid ei esitata nõukogule.

Esitatud taotlusel fikseeritakse tema sihtasutusse jõudmise kuupäev ja ta saab jooksva järjekorranumbri. Posti teel laekunud taotluste korral arvestatakse postitempli kuupäeva.
Esitatud taotluste alusel tehakse koondtabel (taotluse järjekorra number, taotleja nimi, taotluse eesmärk, taotletav summa), mis koos taotlusankeetide ja nende lisadega esitatakse läbivaatamiseks allfondide halduskogudele või sihtasutuse nõukogule.
Jagamise tulemused fikseeritakse sihtasutuse nõukogu protokollis, millele lisatakse koondtabel, kus on loetletud rahuldatud taotlused.
Rahuldatud taotluste nimekiri avaldatakse sihtasutuse kodulehel www.erkf.ee  ja taotlejale saadetakse kirjalik teade talle stipendiumi või toetuse eraldamise kohta.
Taotleja ja sihtasutuse vahel sõlmitakse eraldatud stipendiumi või toetuse sihipärase kasutamise leping.
Stipendiumi või toetuse saaja esitab sihtasutusele aruande talle eraldatud stipendiumi või toetuse kasutamise kohta vastavalt temaga sõlmitud lepingu tingimustele.
Kõik stipendiumide ja toetuste jagamisega seotud materjalid säilitatakse sihtasutuse arhiivis.

Eelmiseks 27. jagamiseks laekus kokku 226 taotlust summas 173 111,25 eurot. Välja jagati 145 stipendiumi ja toetust summas 86 336,82 eurot. Stipendiume loome- ja teadustööks anti 43 isikule, stipendiume õpinguteks ja täiendõppeks 81 isikule ning toetati 21 kultuuriprojekti.
Eesti Rahvuskultuuri Fondi nõukogu eristipendiumid pälvisid näitleja Tõnu Aav, kirjanik Ene Mihkelson, filmilavastaja Rein Raamat ja koorijuht Ants Üleoja.
Stipendiume jagati 70 allfondist. 
Tänu lahketele annetajatele oleme kogu oma tegevusaja jooksul kultuuri toetamiseks eraldanud üle 4,4 miljoni euro.
27. jagamise nimekiri on siin.
27. jagamine arvudes on siin.