Lastekaitse Liidu fond

Üldinfo

Asutatud 2002.aastal Lastekaitse Liidu poolt eesmärgiga toetada põhi-ja keskharidust omandavaid andekaid õpilasi.

LASTEKAITSE LIIDU FONDI STIPENDIAADID

Taotlejale

Lastekaitse Liidu fond toetab põhi- ja keskharidust omandavaid andekaid õpilasi, kellel on märkimisväärseid saavutusi õppetöös (aineolümpiaadid) või muul harrastataval alal (spordivõistlused, konkursid vms). Stipendium on ette nähtud osalemiseks aineolümpiaadidel, konkurssidel või spordivõistlustel; huvi-, spordi- või keeltekooli (ringi) õppemaksu tasumiseks. Stipendiumi ei või kasutada üldharidusliku erakooli õppemaksu tasumiseks ega ka õpinguteks väljaspool Eestit. Taotlusi võivad esitada põhikooli- ja gümnaasiumiastme õpilased. 

Jagamisele tuleb 6 000 eurot. 

Maksimaalne toetussumma ühe taotleja kohta on 300 eurot.

Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu. 

Lastekaitse Liidu fondi stipendiumidele taotlemiseks vajalikud dokumendid.

  • koolitõend või huvihariduse asutuse poolt esitatud tõend,
  • taotluse põhjendus (motivatsioonikiri),
  • eelarve,
  • soovitused.

Taotlused esitatakse läbivaatamiseks MTÜ Lastekaitse Liidu vanematekogule.

MTÜ Lastekaitse Liit tänab ACE Logistics Estonia AS meeskonda ja kliente, kes toetab 2023. aastal stipendiumisummat 5 000 euroga.