Lastekaitse Liidu fond

Üldinfo

Asutatud 2002.aastal Lastekaitse Liidu poolt eesmärgiga toetada põhi-ja keskharidust omandavaid andekaid õpilasi.

LASTEKAITSE LIIDU FONDI STIPENDIAADID

Taotlejale

Lastekaitse Liidu fond toetab põhi- ja keskharidust omandavaid andekaid õpilasi, kellel on märkimisväärseid saavutusi õppetöös (aineolümpiaadid) või muul harrastataval alal (spordivõistlused, konkursid vms). Stipendium on ette nähtud osalemiseks aineolümpiaadidel, konkurssidel või spordivõistlustel; huvi-, spordi- või keeltekooli (ringi) õppemaksu tasumiseks. Stipendiumi ei või kasutada üldharidusliku erakooli õppemaksu tasumiseks ega ka õpinguteks väljaspool Eestit. Taotlusi võivad esitada põhikooli- ja gümnaasiumiastme õpilased.

2020. aastal on Lastekaitse Liidu Fondi fookuses lapsed, kes kasutavad enda annet, milles neil on varasemalt silmapaistvaid tulemusi, oma eakaaslaste aitamiseks, julgustamiseks või inspireerimiseks.
“Meie stipendiumi näol on tegu toetusega, mille eesmärgiks on aidata kaasa laste ja noorte annete arendamisele. Tänavu otsustasime olukorda arvestades pöörata eraldi tähelepanu nendele, kelle tegevus on suunatud kaaslaste märkamisele ja koolielu hoolivamaks muutmisele,” kirjeldas Lastekaitse Liidu president Ene Tomberg.

Jagamisele tuleb 11 000 eurot.
Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu. 


Lastekaitse Liidu fondi stipendiumidele taotlemiseks vajalikud dokumendid.
Taotlused esitada Sihtasutusele Eesti Rahvuskultuuri Fond.
  • Taotluse põhjendus
  • Vähemalt üks soovitaja põhjendus
  • Lühiülevaade senistest saavutustest
  • Tõend vastavast õppeasutusest, huvi- või spordikoolist
Taotlused esitatakse läbivaatamiseks MTÜ Lastekaitse Liidu vanematekogule.
MTÜ Lastekaitse Liit tänab ACE Logistics Estonia AS meeskonda ja kliente, kes toetab 2020. aastal stipendiumisummat 10 000 euroga.