Lastekaitse Liidu fond

Asutatud 2002.aastal Lastekaitse Liidu poolt eesmärgiga toetada põhi-ja keskharidust omandavaid andekaid õpilasi.
Lastekaitse Liidu fond toetab põhi- ja keskharidust omandavaid andekaid õpilasi, kellel on märkimisväärseid saavutusi õppetöös (aineolümpiaadid) või muul harrastataval alal (spordivõistlused, konkursid vms). Stipendium on ette nähtud osalemiseks aineolümpiaadidel, konkurssidel või spordivõistlustel; huvi-, spordi- või keeltekooli (ringi) õppemaksu tasumiseks. Stipendiumi ei või kasutada üldharidusliku erakooli õppemaksu tasumiseks ega ka õpinguteks väljaspool Eestit. Taotlusi võivad esitada põhikooli- ja gümnaasiumiastme õpilased. Taotlemiseks vajalikud dokumendid vt. Lisainfo. 
Jagamisele tuleb 2 250 eurot.

MTÜ Lastekaitse Liit alustas 2016 aasta juunis koostöös Valio Eesti AS-ga heategevuskampaania „Alma liblikaefekt“. Projekti põhieesmärk on vähekindlustatud lastele juhendatud sporditegevuste toetamine aastase osalustasu maksmise kaudu. Toetuse taotlemise kriteeriumid ja tingimused leiad Lastekaitse Liidu kodulehelt: http://www.lastekaitseliit.ee/liblikaefekt/.  Toetuste saajate arv sõltub kampaania jooksul kogunenud toetussummast. Toetussumma moodustub Alma kampaaniatoodete ostudelt. Toetused jagatakse MTÜ Lastekaitse Liit ja Valio Eesti AS koostöös moodustatud üldkomisjoni otsusel. Otsus tugineb toetuse vajaduspõhisusel, kampaania kriteeriumitel ja taotluses esitatud põhjendustel. Need taotlused esitada Lastekaitse Liidule.Lastekaitse Liidu fondi stipendiumidele taotlemiseks vajalikud dokumendid.
Taotlused esitada Sihtasutusele Eesti Rahvuskultuuri Fond.
  • Eesti Rahvuskultuuri Fond rahalise toetuse taotlemise ankeet
  • Taotluse põhjendus
  • Vähemalt üks soovitaja põhjendus
  • Lühiülevaade senistest saavutustest
  • Tõend vastavast õppeasutusest, huvi- või spordikoolist

Taotlused esitatakse läbivaatamiseks Lastekaitse Liidu vanematekogule.