ÜLEVAADE ÜHETEISTKÜMNENDAST TEGEVUSAASTAST

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond 11. tegevusaasta hõlmab perioodi 1.07.2001- 30.06.2002.
11. tegevusaastal sai Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond annetustena nii üksikisikutelt kui ka firmadelt 4 167 817 krooni. Saadud annetuste alusel on sihtasutuse juurde moodustatud 11 uut nimelist allfondi:
Jõgeva Linna fond, moodustatud Jõgeva Linnavalitsuse poolt eesmärgiga toetada spordielu Jõgeva linnas;
Oskar ja Ellen Looritsa mälestusfond, moodustatud Oskar ja Ellen Looritsa järeltulijate poolt eesmärgiga toetada kord kolme aasta järel eesti ja soome-ugri rahvaste rahvaluule alast uurimis- ja kogumistegevust Eestis;
Renate Jõesaare stipendiumifond, moodustatud 1985 aastal Ernst Jõesaare testamendi alusel Eesti Kultuuri Koondise juurde eesmärgiga anda kord aastas stipendium ühele eesti rahvusest isikule, kes on tegev kujutava kunsti alal. 27. septembril sõlmitud lepingu alusel andis Eesti Kultuuri Koondis Renate Jõesaare Stipendiumifondi rahalised vahendid üle Sihtasutusele Eesti Rahvuskultuuri Fond;
Elfriede Lenderi fond, moodustatud Elfriede Lenderi Gümnaasiumi Vilistlaskogu ja Rektor Elfriede Lenderi Mälestusfondi poolt eesmärgiga toetada noori humanitaarainete õpetajaid, kes on koolis töötanud vähemalt kaks aastat;
Tallinna Reaalkooli fond, moodustatud 2001. aastal Tallinna Reaalkooli Hoolekande Seltsi poolt eesmärgiga edendada Reaali Vaimu;
Augustin ja Niina Saare fond, moodustatud Irina-Irene Saare poolt oma vanemate mälestuseks eesmärgiga toetada vähekindlustatud andekaid noori haridustee jätkamisel, kaasa arvatud sport, muusika ja tants;
Irina ja Georgi Saare fond, moodustatud Irina-Irene Saare poolt eesmärgiga toetada haridustee jätkamisel, kaasa arvatud sport, muusika ja tants, neid vähekindlustatud andekaid noori, kes on stipendiumi taotlemise hetkeks elanud Keilas vähemalt viis aastat;
Lastekaitse Liidu fond, moodustatud Lastekaitse Liidu poolt eesmärgiga toetada põhi- ja keskharidust omandavaid andekaid õpilasi;
Ene ja Tõnis Kase fond, moodustatud Ene-Mai ja Tõnis Kase poolt eesmärgiga toetada stipendiumiga aasta parima filmi loonud režissööri;
Professor Natalie Mei fond, moodustatud Mari-Liis Küla-Reinsalu poolt eesmärgiga taasväärtustada kavandikultuuri, toetada professionaalsete ja tulemuslike lava- ning kostüümikujundajate tegevust ja täiendõpet;
Arvo Nenni ja Ingrid Nenni (neiupõlvenimega Nõges) fond, moodustatud Ingrid Nenni poolt eesmärgiga toetada Eesti Kunstimuuseumi eesti kunstipärandi ostmisel.
Allfondi avamiseks vajaliku saja tuhande krooni piiri ületas üks allfond:
Peep Keskküla fond, algatatud 2000. aasta 2. oktoobril Peep Keskküla poolt eesmärgiga toetada Eesti kunstielu arengut.
Esimesed sissemaksed tehti viie allfondi moodustamiseks:
Aleksander Heintalu ja Elo Liivi fond, algatatud Aleksander Heintalu ja Elo Liivi poolt eesmärgiga edendada Eesti mittekristlikku ja põlisusundile toetuvat rahvakultuuri;
Suursaadik Riivo Sinijärve fond, algatatud krahv Carlisle poolt eesmärgiga toetada Eesti ülikoolide väitlusklubide võistlusreise Suurbritannia ülikoolidesse;
Suntee fond, algatatud Aktsiaseltsi Suntee poolt eesmärgiga toetada arhitektide ja ehitusinseneride õpinguid ning täiendõpet ja ehitusmälestiste säilitamist;
Cygate fond, algatatud Aktsiaseltsi Cygate Estonia poolt eesmärgiga toetada IT-alast koolitust Eestis;
Niina ja Alfred Raadiku fond, algatatud Euroopa Metalli Osaühingu EuroMet poolt eesmärgiga tunnustada koolides töötavate rahvatantsuõpetajate tegevust.
Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond juurde oli 11. tegevusaasta lõpuks moodustatud 71 allfondi, moodustamisel oli 15 allfondi.

Sihtasutuse 12. jagamiseks laekus 698 taotlust summas 16 741 455 krooni. 2001. aasta 18. ja 19. novembril toimunud kaheteistkümnendal jagamisel rahuldas nõukogu neist 207 summas 2 290 491 krooni. Stipendiume loome- ja teadustööks anti 55 isikule, stipendiume õpinguteks ja täiendõppeks anti 93 isikule, toetati 36 kultuuriprojekti.
Vastavalt Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond nõukogu otsusele said sihtasutuse elutöö tänuauhinnad näitleja Ita Ever, ballettmeister Mai Murdmaa ning raamatugraafik, lastekirjanik ja karikaturist Edgar Valter.
Robert Lepiksoni fondist välja antava kultuuriajakirjaniku stipendiumi otsustas nõukogu esitatud ettepanekute alusel anda Mihkel Mutile. Sinebrychoff Eesti fondi stipendiumi kultuuriaasta parimale debütandile sai noor tšellist Silver Ainomäe.
12.  jagamise üheks eripäraks oli kindlasti see, et suuremat tähelepanu pöörati üksikisikute taotlustele. Nii rahuldati 2001. aastal 156 üksikisiku taotlust üldsummas 1 636 353 krooni. Samuti toetati 87 noort haridustee jätkamisel.
Jagamise suuremate projektidena võib nimetada kõrgkoolide toetamist õppevahendite soetamisel, milleks Ernst ja Erica Kesa fondist eraldati 170 824 krooni ning konserveerimise-restaureerimise spetsialistide ettevalmistamist Vantaa Kunsti- ja Disaini Instituudis, milleks Soome Kultuuri Sihtkapitali abiga eraldati 355 263 krooni.
12. jagamisel eraldati stipendiume 46 allfondist. Esmakordselt olid jagamisel stipendiumid viiest uuest allfondist:
Enn Sarapi fond, moodustatud 2000. aastal Enn Sarapi annetuse alusel eesmärgiga toetada kutseharidust;
Norma fond, moodustatud 2000. aastal aktsiaseltsi Norma annetuse alusel;
Peeter Lilje fond, algatatud 1998. aastal Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri poolt eesmärgiga toetada interpretatsioonikunsti;
Rain Lõhmuse fond, moodustatud 2000. aastal Rain Lõhmuse annetuse alusel eesmärgiga toetada noori andeid;
Terttu ja Juhani Pelanne fond, algatatud 2000. aastal Juhani Pelanne annetuse alusel eesmärgiga toetada Eesti noori muusikuid.
Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond nõukogu eraldas 11. tegevusaastal stipendiumideks ja toetusteks 2 944 336 krooni. Sellest 620 000 krooni eraldas nõukogu 1994. aastal käivitunud kodumaise kõrghariduse toetamise projektile, mille raames said stipendiume bakalaureuseõppe üliõpilastele Eesti Kunstiakadeemia (5), Eesti Muusikaakadeemia (6), Tallinna Pedagoogikaülikool (5) ja Tartu Ülikooli filosoofiateaduskond (10) – kõik stipendiumid à 10 000 krooni aastas. Lisaks said kõrgkoolid igaüks kuus stipendiumi magistriõppe üliõpilastele (à 15 000 krooni aastas). Stipendiaadid nimetati kõrgkoolide poolt korraldatud konkursi alusel.

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond sponsorite ja stipendiaatide austamiskontsert toimus 9. detsembril 2001. aastal Mustpeade Majas.

8. aprillil kinnitati Sihtasutuse nõukogu uueks liikmeks Eesti Teaduste Akadeemia president Jüri Engelbrecht.

IN MEMORIAM

ANNETUSED 11. TEGEVUSAASTAL
STIPENDIUMID JA TOETUSED 11. TEGEVUSAASTAL