Andmekaitse alane teave.

Käesolev andmekaitsealane teave kohaldub Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond (edaspidi „Sihtasutus“) annetajate ning stipendiumide ja toetuste taotlejatega seotud isikuandmete töötlemisele.

Isikuandmed.
Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad isiku tuvastada. Isikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav toiming. Järgnevalt on esitatud teave isikuandmete töötlemise põhimõtete kohta Sihtasutuses.
Annetuste tegemisel töödeldakse järgmisi isikuandmeid: nimi, isikukood, sõlmitud lepingud ja nende täitmist puudutav teave ja teabevahetus.
Stipendiumide ja toetuste (edaspidi „eraldis“) taotlemisel töödeldakse järgmisi andmeid: nimi, isikukood, aadress, e-post, telefon, pangakonto number, eluloo andmed ja lisaandmed vastavalt taotlemise tingimustele ning sõlmitud lepingud ja nende täitmist puudutav teave ja teabevahetus.

Isiku andmete töötlemise eesmärgid.
Isikuandmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel:
1) annetaja/taotleja indentifitseerimine;
2) taotluste menetlemine;
3) eraldiste määramise otsuste tegemine;
4) taotlejaga lepingu sõlmimine ja sõlmitud lepingu täitmine;
5) väljamakstud eraldiste osas aruandluse pidamine
6) annetajate/stipendiaatide nimede avalikustamine ja esiletõstmine kodulehel ja meedias;
7) Sihtasutuse põhikirjast ja seadustest tulenevate kohustuste täitmine.

Isikuandmete avalikustamine.
Kodulehel ja meedias avalikustamisele kuuluvad andmed on:
1) annetaja nimi; annetuse summa; nimelise allfondi nimi, kuhu annetus suunati;
2) eraldise saaja nimi; eraldise kasutamise eesmärk; eraldatud summa; nimelise allfondi nimi, millest summa eraldati.
Avalikustamine toimub isikute nõusolekul.
Sihtasutusel on õigus enda korraldatud üritustel, lähtuvalt isikuandmete töötlemise eesmärkidest, salvestada ning avaldada pildi- ja videomaterjali. Sellistel juhtudel teavitatakse võimalikust pildistamisest ja/või filmimisest ürituse kutsel. Pildistamisest ja filmimisest ning pildi- ja videomaterjali avalikustamisest on võimalik keelduda sellest eelnevalt teavitades Sihtasutust.

Isikuandmete töötlemise alused.
Isikuandmeid töödeldakse järgmistel alustel:
1) isik on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;
2) isikuandmete töötlemine on vajalik taotluse esitamiseks, taotluste menetlemiseks ja sõlmitud lepingu täitmiseks;
3) isikuandmete töötlemine on vajalik Eesti Vabariigi seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks;
4) isikuandmete töötlemine on vajalik Sihtasutuse õigustatud huvi korral.

Isikuandmete säilitamine ja töötlemine.
Sihtasutus rakendab mõistlikke organisatsioonilisi ning tehnilisi lahendusi, et kaitsta kogutud isikuandmeid nende ebaseadusliku kasutamise eest.
Kogutud isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond. Isikuandmeid töötlevad Sihtasutuse töötajad ning nõukogu, nimeliste allfondide halduskogude liikmed ja eksperdid. Sihtasutus kasutab isikuandmete töötlemiseks järgmisi teenusepakkujaid (volitatud töötlejaid): IT ja sideteenuse pakkujad, krediidiasutused jm teenuse pakkujad, mis on vajalikud Sihtasutuse töökorralduse tagamiseks. Isikuandmete edastamisel on arvestatud minimaalsuse põhimõttega ehk Sihtasutus edastab ainult neid isikuandmeid, mis on vajalikud konkreetsete teenuste tarbeks.

Sihtasutus ei väljasta Teie andmeid käesolevates tingimustes nimetamata isikutele ilma Teie nõusoleku või taotluseta, välja arvatud juhul, kui vastavalt kehtivatele õigusaktidele on meil selleks õigus või kohustus. Sihtasutuse kontaktisikuteks, kellele andmesubjektil on õigus esitada isikuandmete töötlemisega seonduvaid küsimusi ja taotlusi, on Maarika Vellomäe: maarika@erkf.ee

Isikuandmeid säilitatakse digitaalselt Sihtasutuse serverites ja Sihtasutuse arhiivis paberkandjatel. Isikuandmeid ei kasutata muudel eesmärkidel, kui käesolevas dokumendis kirjeldatakse, välja arvatud juhul, kui taotleja annab teistsuguseks kasutuseks oma nõusoleku või kui teistsuguseks kasutuseks on seadusest tulenev õiguslik alus. Isikuandmeid töödeldakse kooskõlas eesmärgikohasuse, minimaalsuse ja proportsionaalsuse põhimõtetega. Isikuandmete alusel ei tehta taotleja suhtes automatiseeritud otsuseid.
Sõltumata sellest, kus isikuandmeid säilitatakse või töödeldakse, kuhu või kellele isikuandmeid
edastatakse või kus neile juurdepääs võimaldatakse, tagab Sihtasutus isikuandmete kaitse kooskõlas isikuandmete töötlemisega seonduvates õigusaktides sätestatud nõuetega. Säilitame isikuandmeid ajavahemikus, mis on vajalik töötlemise eesmärkide saavutamiseks või kuni õigusaktides sätestatud säilitamistähtaegadeni.

Andmesubjekti õigused
Isikul on õigus/võimalus:
1) juurdepääsule enda isikuandmetele elektroonilises taotlemise keskkonnas e-ankeet;
2) nõuda ebatäpsete või ebaõigete isikuandmete parandamist;
3) esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele;
4) nõuda isikuandmete kasutamise lõpetamist või kustutamist ja isikuandmete ülekandmist;
5) võtta tagasi isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek (ainult nõusolekul põhineva
andmetöötluse korral);
6) esitada oma õiguste kaitseks kaebus Andmekaitse Inspektsioonile: https://www.aki.ee/et.